برگزاری جشنواره ورزش های همگانی دانشجویی

جشنواره ورزش های همگانی ویژه دانشجویان روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه برگزار گردید. در این جشنواره دانشجویان خانم و آقا به تفکیک در بخش دارت، پرتاپ توپ در سبد، طناب زنی و ... به رقابت پرداختند.

جشنواره ورزش های همگانی ویژه دجشنواره ورزش های همگانی ویژه دانشجویان روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی ماه برگزار گردید دانشجویان روز سه شنبه مورخ ۱۲ دی ماه برگزار گردید