برگزاری کارگاه آموزشی کارکرد توانبخشی در رشته مددکاری

قابل توجه دانشجویان عزیز: کارگاه آموزشی کارکرد توانبخشی در رشته مددکاری امروز در محل مرکز علمی کاربردی تشکیل خواهد شد

قابل توجه دانشجویان عزیز:
کارگاه آموزشی کارکرد توانبخشی در رشته مددکاری امروز در محل مرکز علمی کاربردی تشکیل خواهد شد