برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی

انجمن علمی - دانشجویی HSE با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی کارگاه ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی را برگزار کرد.

انجمن علمی – دانشجویی HSE با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی روز شنبه مورخ ۲ دی ماه کارگاه ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی را برگزار کرد. آقای دکتر محسن خلج رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی استان به اتفاق آقای دکتر محمد مهدی نجف آبادی تدریس این دوره کارگاه آموزشی را بر عهده داشتند. در این کارگاه دانشجویان رشته مهندسی HSE و سایر علاقمندان شرکت نمودند.