برگزاری کارگاه عملی کمک های اولیه ویژه دانشجویان مرکز علمی -کاربردی سلفچگان

کارگاه عملی کمک های اولیه ویژه دانشجویان مرکز علمی -کاربردی سلفچگان برگزار گردید. دانشجویان در این کارگاه برخی از اصول فوریت های پزشکی، پانسمان، بانداژ، حمل مصدوم و ... را فراگرفتند.

کارگاه عملی کمک های اولیه ویژه دانشجویان مرکز علمی -کاربردی سلفچگان برگزار گردید. دانشجویان در این کارگاه برخی از اصول فوریت های پزشکی، پانسمان، بانداژ، حمل مصدوم و … را فراگرفتند.