تاریخچه CPR (احیای قلبی ریوی)

نجات بخشیدن به فردی که تنفس و قلبش از کار ایستاده(از قدیم تا کنون)