دوره آموزش مجازی رانندگی در برف با ارائه گواهینامه رایگان

شرکت در این دوره برای عموم دانشجویان آزاد است

https://learn.khadddem.ir/course/pub/10258/dashboard