مدیر آموزش عالی موسسه عالی علمی کاربردی هلال ایران :مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم یکی از بهترین و علمی ترین مراکز کشور می باشد

در دیدار مدیر آموزش عالی موسسه علمی کاربردی هلال ایران با مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم خانم دکتر کامیار: مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر قم یک از بهترین و علمی ترین مراکز کشور می باشد. سرکار خانم کامیار مدیر آموزش عالی موسسه علمی کاربردی هلال ایران و محمد رضا بهرامی مدیرعامل جمعیت […]

در دیدار مدیر آموزش عالی موسسه علمی کاربردی هلال ایران با مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم

خانم دکتر کامیار:

مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر قم یک از بهترین و علمی ترین مراکز کشور می باشد.

سرکار خانم کامیار مدیر آموزش عالی موسسه علمی کاربردی هلال ایران و محمد رضا بهرامی مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان قم بازدید و بازرسی به عمل آوردند.