کارگاه کمک های اولیه ویژه اعضای سازمان صنایع دستی و گردشگری استان قم برگزار گردید.

کارگاه کمک های اولیه ویژه اعضای سازمان صنایع دستی و گردشگری استان قم در مرکز علمی - کاربردی برگزار گردید.

کارگاه کمک های اولیه ویژه اعضای سازمان صنایع دستی و گردشگری استان قم در مرکز علمی – کاربردی برگزار گردید. آقای حسینی ریاست محترم مرکز علمی -کاربردی و مدرس این کارگاه آموزشی گفت فراگیران در این کارگاه برخی از اصول فوریت های پزشکی،احیای قلبی – ریوی و … را فراگرفتند.